Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูล อปท. ในจังหวัดลำปาง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

19 มิ.ย. 2561
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในส่วนราชการ/หน่วยงานฯ ดำเนินการฯ เพิ่มเติม

19 มิ.ย. 2561
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

19 มิ.ย. 2561
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประชุมติดตามการจัดงาน “เทศกาลสับปะรดลำปาง” (Lampang Pineapple festival) ประจำปี 2561

14 มิ.ย. 2561
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2561

06 มิ.ย. 2561
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2561

06 มิ.ย. 2561
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) รุ่นที่ 4 ภาคเหนือ

04 มิ.ย. 2561
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง “ร่วมแรง ร่วมใจ คัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน”

04 มิ.ย. 2561
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอปรับปรุงการกำหมดระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1/2561

01 มิ.ย. 2561
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง การปฐมนิเทศและมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ ครั้งที่ 3

31 พ.ค. 2561
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประชุมการเตรียมจัดงาน “วันกินสับปะรดลำปาง”
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0-5426-5012-3 , 0-5426-5136  โทรสาร : 0-0000-0000  อีเมล์ : admin@lampanglocal.go.th


www.lampanglocal.go.th